Prof. Joachim Rieke

Klavierklasse Osnabrück

Klavierklasse Prof. Joachim Rieke, Institut für Musik der Hochschule Osnabrück

Konzerte am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück (mit Gästen)
G. Han                               J. Furthmann
    


 
B. D. Mackenroth                               S. Wolf
F. Janssen                                            D. Stiller                     
    


L. Vashchanka                            G. Lee
 


A. Neumann                                             S. An                                                   
              
   


E. Sahlfeld                                                      L. Sun          
     


X. Liu                                                         L. Janzen                                  
             


P. Zendehdel                                                A. Wagenleitner
  

S. Kim                                               T. Baric
    


N. Hashemi